Vorschule, Volksschule, Mittelschule, IB

Mitglieder Basel-Landschaft

learn in AG
Haupt­strasse 12
CH-4153 Reinach BL
Tele­fon +41 61 715 96 96
info@learnin.ch
www.learnin.ch

Demokratis­che Schule Fokus
Mals­mat­ten­weg 3
4144 Arlesheim
Tele­fon +41 61 421 44 64
info@schulefokus.ch
www.schulefokus.ch

FOS Freie Mit­telschule
Grün­den­strasse 95
CH-4132 Mut­tenz
Tele­fon +41 61 463 97 60
info@fosmittelschule.ch
www.fosmittelschule.ch

Freie Schule Funke
Dorf­s­trasse 7
CH-4469 Anwil
Tele­fon +41 61 991 05 77
info@freieschulefunke.ch
www.freieschulefunke.ch

ISB Inter­na­tion­al School Basel
Fleis­chbach­strasse 2
CH-4153 Reinach
Tele­fon +41 61 715 33 33
info@isbasel.ch
www.isbasel.ch

Rudolf Stein­er Schule Bir­seck
Apfelseestr. 1
CH-4147 Aesch BL
Tele­fon +41 61 756 90 70
info@steinerschule-birseck.ch
www.steinerschule-birseck.ch

Rudolf Stein­er Schule Mayen­fels
Mayen­fels
4133 Prat­teln
061 821 22 66
info@mayenfels.ch
www.mayenfels.ch

Rudolf Stein­er Schule München­stein
Guten­bergstrasse 1
CH-4142 München­stein
Tele­fon +41 61 413 9373
info@rssm.ch
www.rssm.ch

SOL Schule für Offenes Ler­nen
Benzbur­weg 18
CH-4410 Liestal
Tele­fon +41 61 923 25 50
info@offeneslernen.ch
www.offeneslernen.ch

UNICA Schule
Sig­mund­strasse 1
CH-4410 Liestal
info@unica-schule.ch
www.unica-schule.ch

Wald­kinder­garten Spitzwald
Post­fach
CH-4123 Allschwil
Tele­fon +41 79 270 37 42
geschaeftsstelle@waldkinderbasel.ch
www.waldkinderbasel.ch

Vorschule, Volksschule, Mittelschule, IB

Mitglieder Basel-Stadt

acad­e­mia Inter­na­tion­al School
Bon­er­gasse 75
CH-4057 Basel
Tele­fon +41 260 20 00
info@academia-international.ch
www.academia-international.ch

acad­e­mia Gym­na­si­um
Mar­garethen­strasse 47
CH-4053 Basel
Tele­fon +41 260 20 80
info@academia-gymnasium.ch
www.academia-gymnasium.ch

acad­e­mia Learn­ing
Mark­t­gasse 5
4051 Basel
Tele­fon +41 260 20 25
info@academia-learning.ch
www.academia-learning.ch

Basler Zen­trum für Bil­dung BZB
Euler­strasse 42
CH-4051 Basel
Tele­fon +41 61 271 95 66
privatgymnasium@bzb.ch
www.bzb.ch

Christopho­rus Schule Basel
Bühren­flüh­str. 20
CH-4059 Basel
Tele­fon +41 61 331 46 90
schulleitung@christophor.ch
www.christophor.ch

dSchuel 
Gun­deldinger­rain 162
CH–4059 Basel
Tele­fon +41 79 157 88 35
kontakt@dschuel.ch
www.dschuel.ch

ELA Basel
Garten­strasse 93
CH-4052 Basel
Tele­fon +41 61 313 05 80
office@ela-basel.ch
www.ela-basel.ch

FG Basel
Scherkessel­weg 30
CH-4052 Basel
Tele­fon +41 61 378 98 88
info@fg-basel.ch
www.fg-basel.ch

Futu­ra Montes­sori Tagess­chule Basel
Bläsir­ing 86
CH-4057 Basel
Tele­fon +41 61 683 35 30
info@futura-montessori-basel.ch
www.futura-montessori-basel.ch

ipso Haus des Ler­nens
Euler­strasse 55
CH-4051 Basel
Tele­fon +41 61 202 11 66
info@hausdeslernens.ipso.ch
www.hausdeslernens.ch

Jüdis­che Pri­mar- und Mit­telschule Basel
Thanner­strasse 60
CH-4054 Basel
Tele­fon +41 61 302 47 77
schulleitung@jmsbasel.ch

Kinder­hu­us Zot­tel­bär Kinder­garten
Bur­gun­der­strasse 18
CH-4051 Basel
Tele­fon +41 61 274 01 62
kinderhuus-zottelbaer@hotmail.com
www.kinderhuus-zottelbär.ch

Min­er­va Volkss­chule Basel
St. Alban-Vorstadt 32
CH-4052 Basel
Tele­fon +41 61 278 98 88
basel.volksschule@minervaschulen.ch
www.minervaschulen.ch

Montes­sori-Brigitte-Kinder­garten
Kan­nen­feld­strasse 28
Im Hin­ter­hof
4056 Basel
Tele­fon +41 61 271 64 69
shary.zaborsky@sunrise.ch
www.montessori-brigitte-kindergarten.ch

Montes­sori-Kinder­haus moki
Oeko­lam­pad­strasse 8
4055 Basel
Tele­fon +41 61 313 92 13
info@moki-basel.ch
www.moki-basel.ch

PRISMA Schulen
Rau­racher­strasse 3
4125 Riehen
Tele­fon +41 61 606 30 10
info@prismaschulen.ch
www.prismaschulen.ch

Rudolf Stein­er Schule Basel
Jakob­s­berg­er­holzweg 54
4059 Basel
Tele­fon +41 61 331 62 50
info@steinerschule-basel.ch
www.steinerschule-basel.ch

SIS Swiss Inter­na­tion­al School Basel
Erlen­strasse 15
CH-4058 Basel
Tele­fon +41 61 683 71 40
info.basel@swissinternationalschool.ch
www.swissinternationalschool.ch

Susanna‘s Inter­na­tion­al Kinder­gar­den
Schö­naus­trasse 67, 4058 Basel
Erlen­mattstrasse 20, 4058 Basel
Tele­fon +41 79 681 50 98
s.diederich@kindergarden.ch
www.kindergarden.ch

Tagess­chule Navi­da
Peter Mer­ian-Strasse 54
4052 Basel
Tele­fon +41 79 747 49 83
info@navida.ch
www.navida.ch

Berufsausbildung, Sprachschule, Weiterbildung

Mitglieder Basel-Stadt

acad­e­mia Sprach­schule
Schif­flände 3
CH-4051 Basel
Tele­fon +41 260 20 20
info@academia-schweiz.ch
www.academia-language.ch

acad­e­mia Learn­ing
Mark­t­gasse 5
CH-4051 Basel
Tele­fon +41 61 260 20 25
info@academia-learning.ch
www.academia-learning.ch

AKAD Busi­ness Basel
Engel­gasse 12
4052 Basel
Tele­fon +41 61 312 17 77
business@akad.ch
www.akad.ch

Basel School of Busi­ness
Cen­tral­bah­n­platz 12
CH-4051 Basel
Tele­fon +41 61 271 90 00
info@bsob.ch
www.bsob.ch

Basler Zen­trum für Bil­dung BZB
Euler­strasse 42
CH-4051 Basel
Tele­fon +41 61 271 95 66
privatgymnasium@bzb.ch
www.bzb.ch

Fach­schule für Kos­metik und Haut­ther­a­pie GmbH
Elis­a­bethenan­lage 7
CH-4051 Basel
Tele­fon +41 61 262 00 88
info@kosmetikfachschule.ch
www.kosmetikfachschule.ch

Freie Musikschule Basel
Gellert­strasse 33
CH-4052 Basel
Tele­fon +41 61 312 41 44
mail@freiemusikschulebasel.ch
www.freiemusikschulebasel.ch

HWS Huber Wide­mann Schule AG
Euler­strasse 55
CH-4051 Basel
Tele­fon +41 61 202 11 11
info@hws.ipso.ch
www.hws.ch

Min­er­va Basel
Engel­gasse 12
CH-4052 Basel
Tele­fon +41 61 377 99 55
basel.berufsbildung@minervaschulen.ch
www.minervaschulen.ch

NSH Bil­dungszen­trum Basel AG – Die Schule für Busi­ness und Sprachen
Elis­a­bethenan­lage 9
CH-4051 Basel
Tele­fon +41 61 202 12 02
info@nsh.ipso.ch
www.nsh.ch

Sprach­stu­dio Sev­erin
Leon­hardsstrasse 38
CH-4058 Basel
Tele­fon +41 61 281 85 40
info@sprachstudio-severin.ch
www.sprachstudio-severin.ch

TEKO Basel
Peter Mer­ian-Strasse 54
CH-4052 Basel
Tele­fon +41 61 683 51 10
basel@teko.ch
www.teko.ch